Vážení rodiče,

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus vyhlašuje příjímací řízení pro školní rok 2024/2025.

Zápisy se budou konat 2. – 3. 5. 2024

Rezervační systém pro zápis bude spuštěn 8. 4. 2024 včetně časového harmonogramu. 

Při zápisu zákonný zástupce předloží: průkaz totožnosti, rodný list dítěte,  žádost o přijetí, evidenční list, doporučení z SPC ke vzdělávání dle  § 16 odst. 9 školského zákona.

Místo odevzdání dokumentů a zápisu je sídlo mateřské školy na adrese Zenklova 37/2, Praha 8 – Libeň.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na webových stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15 ti dnů.
Zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Záporná rozhodnutí budou k vyzvednutí v ředitelně Mateřské školy dne 28. 4. 2024 od 11:00 do 16:00. V případě, že záporné rozhodnutí nebude vyzvednuto osobně, bude zasláno doporučeně poštou. Jiný termín lze domluvit telefonicky (774 757 820).

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (děti,
které dosáhnou 5 let k 31. 8. 2024).

Přednostně budou přijímány děti dle §34a odst.1 Školského zákona: povinné předškolní
vzdělávání (děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, tj. do 31.8.2024) a děti, které mají odklad školní docházky na základě doporučení z SPC nebo PPP.

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus bude na školní rok 2024/2025 přijímat 2 děti.

Dokumenty potřebné k zápisu ke stažení zde:

žádost o přijetí a četné prohlášení

evidencni-list-do-ms (1)

 

Tel. kontakt +420 774 757 820, +420 776 163 960 (omlouvání dětí)
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top