Jsme soukromá speciální mateřská škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, jejímž zřizovatelem je Národní ústav pro autismus. Jsme zapsání ve školském rejstříku.

Mateřská škola sídlí v budově libeňské sokolovny. K budově přiléhá zatravněná plocha s doskočištěm, která je využívána jako školní zahrada. V blízkosti mateřské školy jsou Thomayerovy sady, které nabízejí mnoho možností pro venkovní aktivity.

Mateřská škola poskytuje prostor, kde se děti i dospělí mohou cítit bezpečně a spokojeně. Jsou respektovány individuální potřeby dětí. Vztah pedagogů k dětem je přátelský a podporující, bere v úvahu aktivní účast dětí. Je respektována osobní svoboda dítěte a zároveň jsou děti vedeny k porozumění a dodržování pravidel vzájemného soužití. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny, režim dne je dětem vizualizován pomocí fotografií či piktogramů. Ve vztazích je podporována tolerance, vzájemná pomoc a zdvořilost.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Mámo, táto- chystáme se do světa“, který byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Každé z dětí s PAS má vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého s ním pedagogové denně pracují.

Ve školním vzdělávacím programu jsou zařazeny aktivity na rozvíjení hrubé i jemné motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích schopností, na podporu porozumění a přiměřeného projevování citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na podporu zařazení dítěte do skupiny (třídy), na podporu porozumění a přijetí společenských pravidel a návyků a na zprostředkování poznatků a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kladen především na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:

pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně každý den),
didaktické činnosti (zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, poznávacích schopností),
hudební aktivity (zpěv a rytmizace na různé hudební nástroje),
výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály a výtvarnými a pracovními pomůckami).
Mimo pravidelné denní aktivity chodí děti 2x týdně cvičit do tělocvičny libeňské sokolovny, 1x týdně ve středu probíhá v MŠ muzikoterapie, pod vedením MgA. Hany Holé, sezónně navštěvujeme solnou jeskyni, 1x do měsíce snoezelen v Integračním centru Zahrada, jezdí k nám paní Katarina Z divadla Na houpačkách s krátkou pohádkou, kterou uzpůsobuje dětem s PAS.

Do týdenního programu jsou zařazeny i výlety na zajímavá místa (např. Stromovka, přírodovědná stanice, Zemědělské muzeum, botanická zahrada, výstavy, kino Bio oko aj.).

Tel. kontakt +420 774 757 820, +420 776 163 960 (omlouvání dětí)
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top