Ředitelka Mateřské školy při Národním ústavu pro autismus, Zenklova 37, Praha 8- Libeň, 180 00, Mgr. Michaela Vaculčíková, v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje:

Zápis – sběr vyplněných žádostí ve dnech 2. 5. – 4. 5. 2022

 1. května 2021 od 8:00 – 16:00 (polední pauza 12:00-13:00)
 2. května 2021 od 8:00 – 16:00 (polední pauza 12:00-13:00)
 3. května 2021 od 8:00 – 12:00

osobní podání vždy pondělí až středa v čase 12:00 až 15:00

MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. upřednostňujeme osobní podání za přítomnosti dítěte

vždy pondělí až středa v čase 12:00 až 15:00

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email, bez podpisu je žádost neplatná)
 2. poštou – doporučeně na adresu MŠ- závazné je datum podacího razítka pošty
 3. do datové schránky MŠ (th8qmb4)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ přineste:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení žádosti vyjádření dětským lékařem
– Váš průkaz totožnosti
– rodný list dítěte
– kopii Doporučení školského poradenského zařízení (zpráva ze SPC)

doporučujeme přiložit krátkou charakteristiku vašeho dítěte, co očekáváte od naší MŠ, jak často byste chtěli, aby vaše dítě navštěvovalo MŠ 

(MŠ lze navštěvovat i jednotlivé dny, nebo pouze dopoledne- záleží na domluvě)

V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ přiložte:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení žádosti vyjádření dětským lékařem
– kopie rodného listu dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii Doporučení školského poradenského zařízení (zpráva ze SPC)

– občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • přijímáme děti zpravidla od 3-6 let po zvážení individuálních předpokladů pro zvládnutí kolektivu a změny prostředí
 • nutnost mít Doporučení školského poradenského zařízení
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 • spolupráce se střediskem NAUTIS (ABA terapie, SPC NAUTIS)
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní.
 • dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy,
 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů),
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné.
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní,
 • do přijímacího řízení mohou být zařazeny v den přijímacího řízení pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte, včetně vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, zpracování údajů souvisejících s přijímacím řízením se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 • KRITÉRIA pro přijetí dítěte

Shrnutí přijímacího řízení a termíny správního řízení

Pro příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání je stanovena lhůta od 2. 5. – 4. 5. 2022.

Zákonnému zástupci bude přiděleno registrační číslo, které obdrží e-mailem. Je důležité si registrační číslo zapamatovat.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Účastníci a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdější předpisů).

Možnost vyjádřit se k podkladům je stanovena na 20. května 2022 od 9:00 – 11:00 – ředitelna mateřské školy.

Následně  budete informováni prostřednictvím Vašeho e-mailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračními čísly na nástěnce ve vitríně před vchodem do MŠ a večer na webových stránkách MŠ, přibližně ve dnech od 23. května 2022, nejpozději do 27. května a bude vyvěšen po dobu min. 15 dnů.

Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění.

 

Tel. kontakt +420 776 163 960
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top